• WK3w系列DC/DC变换器
    型号名称 输入电压(V) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出 绝缘电阻(MΩ)
    额定值 范围 额定值 范围
    WK968C 28 25~33 ±15 ±15±0.2 ±0.1 ≤0.4 ≤1.0 ≤35 ≥500
    WK968C( J/k ) 28 25~33 ±15 ±15±0.2 ±0.1 ≤0.3 ≤1.0 ≤35 ≥500