• wK5w系列双路隔离输出 Dc/Dc变換器
    型号名称 输入电压(V) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输 出绝缘电阻(MΩ)
    额定值 范围 额定值 范围
    WK915A 28 28±3 15 15±0.2 2x0.167 ≤0.4 ≤0.6 ≤75 ≥500