• TH300w系列Ac/Dc变换器
    型号名称 输入电压(V) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出绝缘 电阻(MΩ)
    额定值 范围 额定值 范围
    TH300W-AC220-12 12 12±0.12 220 220 33.4 ≤1 ≤1 ≤100 ≥200