• TH200w系列Ac/Dc变换器
  型号名称 输入电压(V) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入 输出绝缘电阻(MΩ)
  额定值 范围 额定值 范围
  TH200W-AC220-12 12 12±0.12 220 220 16.67 ≤1 ≤1 ≤120 ≥200
 • TH300w系列Ac/Dc变换器
  型号名称 输入电压(V) 输出电压(V) 最大输出电流(A) 电压调整率(%) 电流调整率(%) 输出纹波电压峰峰值(mv) 输入输出 绝缘电阻(MΩ)
  额定值 范围 额定值 范围
  TH300W-AC220-12 12 12±0.12 220 220 33.4 ≤1 ≤1 ≤100 ≥200